มิติธรรมาภิบาล

Governance pillar

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จํากัด มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงตามวิสัยทัศน์ของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ การยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งสําคัญในการผลักดันให้เราเป็นองค์กรที่ยั่งยืนและเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม นอกจากนั้นค่านิยมหลักขององค์กร "I TRUST" ซึ่ง"ความซื่อสัตย์สุจริต" ถือเป็นรากฐานของเราในการดําเนินธุรกิจด้วยความตระหนักในความโปร่งใสและมาตรฐานของการบริหารจัดการ

ในฐานะ "การให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ" เราแสดงให้เห็นถึงการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเรา ที่สอดคล้องกับความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานในการดําเนินงาน เช่น นโยบายการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม, นโยบายการให้/รับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการต่อต้านการติดสินบน, นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น, นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน, นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ, นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ, นโยบายการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนสําหรับพนักงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัทฯ พนักงานทุกคนจึงทํางานร่วมกัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการกํากับดูแลที่ดี และรักษาความน่าเชื่อถือเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน