ความยั่งยืนกับซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง

ท่านประธาน

ความยั่งยืนกับซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จํากัด ดำเนินกิจการภายใต้พันธกิจ เราส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมด้วยการให้ความคล่องตัวด้านการเงิน

เพื่อสนับสนุนการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคม บริษัทฯ ได้พิจารณาจัดทำนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ที่ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นหลักพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ โดยในการขยายธุรกิจของเรานั้น เราพร้อมมีส่วนร่วมรับมือและพยายามที่จะแก้ไขกับปัญหาและประเด็นต่างๆทางสังคม ผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งเราวางแผนและดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการความยั่งยืนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และสังคม

เราเชื่อว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้แนวคิดการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เป็นบทบาทสำคัญของเรา ในการสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้นเพื่อสังคมไปพร้อมกับการบริการที่ยอดเยี่ยมภายใต้ค่านิยมหลัก I TRUST

และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความยั่งยืนในสังคม ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจทั่วประเทศ ทั่วภูมิภาค และกลุ่มงานต่างๆ ให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นบริษัทสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับการไว้วางใจอย่างสูงตามวิสัยทัศน์ของเรา

ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจด้วยดีเสมอมา

ทาเคฮารุ อุเอมัทซึ
ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จํากัด

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จํากัด ดําเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2537 เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูง

  • ในฐานะบริษัทผู้นําด้านธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
  • ในฐานะบริษัทที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น

ภายใต้ค่านิยมหลักขององค์กร "I TRUST" ซึ่งประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การผนึกพลังเป็นหนึ่งเดียว บริการที่ยอดเยี่ยม และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนของเรา

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจของ ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง นั้น เราพร้อมขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของสังคมไทยซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักที่เรายึดมั่น เราจึงดําเนินธุรกิจตามแนวทางของ ESG เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในการที่จะเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืน เราตระหนักดีว่าการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญ สําหรับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา เราเชื่อว่าการผสานแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ให้เข้ากับกิจกรรมทางธุรกิจของเรา จะสามารถแสดงให้เห็นถึงนโยบายของเราที่จะเป็น "การให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ" ในขณะที่จัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วย