มิติสังคม

มิติสังคม

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จํากัด ในฐานะผู้ให้บริการธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เราจึงให้ความสําคัญกับการดูแลและพัฒนาบุคลากรที่เป็นทรัพยากรหลักในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น