ค่านิยมหลัก

ค่านิยมหลัก I TRUST

เรายึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวทาง “| TRUST" ในการดําเนินงานเพื่อประโยชน์ของ ลูกค้า
ร้านค้าพันธมิตร ดีลเลอร์ องค์กร พนักงาน ผู้ถือหุ้น และสังคมส่วนรวม


|

Integrity
ความซื่อสัตย์สุจริต

ถือเป็นรากฐานของค่านิยมหลักที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะเรามีความเชื่อว่าการทําในสิ่งที่ถูกต้อง
แนวทางที่น่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ แม้แต่ในขณะที่ไม่ได้ถูกจับตามอง และอยู่บนพื้นฐานของหลักจริยธรรม ศีลธรรม
และระเบียบวินัยที่สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญ เพื่อก่อให้เกิดค่านิยมขององค์กร


T

Transparency
ความโปร่งใส

การกระทําที่เปิดเผย โปร่งใส และสง่างาม ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โดยที่การกระทําสามารถถูกติดตาม พิสูจน์ และตรวจสอบได้จากบุคคลอื่นๆ


R

Responsibilityความรับผิดชอบ

การใส่ความพยายาม ความทุ่มเท ความตั้งใจ และเวลา เพื่อให้เกิดผลสําเร็จ และได้ผลลัพธ์
ที่บรรลุเป้าหมายของบริษัท ทีมงาน และความประสงค์ของตนเอง


U

Unity
การผนึกพลังเป็นหนึ่งเดียว

การร่วมกันทํางานด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน และขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ไปยังเป้าหมาย
ด้วยการเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง และให้ร่วมมือซึ่งกันและกันภายในองค์กร


S

Service Excellence
บริการที่ยอดเยี่ยม

การสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นในการให้บริการที่มีคุณภาพสูง
เพื่อเพิ่มความพอใจสูงสุดของลูกค้า


T

Technology&Innovation
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การมีพลังสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งใหม่ และเปิดใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่
พร้อมทั้งนําไปปรับใช้กับงานของตนได้อย่างเหมาะสม