แบบฟอร์มติดต่อ/สอบถาม/ข้อเสนอแนะ

ประเภท (กรุณาเลือกประเภทให้ตรงตามความประสงค์ของท่าน)

สถานะ

ประเภทลูกค้า

ข้อมูลเบื้องต้น (ลูกค้าบุคคลธรรมดา)

เรื่อง (กรุณาเลือกเรื่องให้ตรงตามความประสงค์ของท่าน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด (บริษัทฯ) ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (“ท่าน”)บริษัทฯ จึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อท่านจะได้ทราบถึงนโยบายของบริษัทฯเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ขอประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. การให้ความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  เมื่อท่านเข้าใช้บริการ http://www.summitcapital.co.th/ บริษัทฯ จะทำการเก็บ รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามรายละเอียดดังนี้
  1. ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และข้อมูลผ่านเมนูติดต่อเรา บริษัทจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ เลขที่สัญญา และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดสำหรับการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ
  2. ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ เมื่อท่านเข้ารับชมเว็บไซต์ บริษัทจะทำการจัดเก็บ Cookies ( Cookies คือ ข้อความไฟล์เล็กๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บเบราเซอร์ที่ท่านใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัท) เพื่อเก็บเอกลักษณ์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน เพื่อบริษัทจะสามารถวิเคราะห์ลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ เพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ให้ตอบสนองความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น
  3. ข้อความการสอบถาม ร้องเรียน และข้อเสนอแนะ บางกรณีเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์เพื่อติดต่อสอบถาม ร้องเรียนและเสนอข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจมีการแสดงข้อมูล ในลักษณะข้อความ ข้อมูลการสนทนา ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลภาพถ่าย เพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์การติดต่อของท่าน
 2. การให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
  เพื่อตอบสนองการให้บริการแก่ท่านผ่านเว็บไซต์ บริษัทอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ที่บริษัทได้จัดเก็บรวบรวมตามรายละเอียดข้อ 1 แก่บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการหรือตัวแทนของบริษัทหรือบุคคล/นิติบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามความประสงค์ของท่าน รวมถึง การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นใดภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. กรุณาคลิกที่ช่องเพื่อแสดงความยินยอมหรือปฏิเสธ

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อส่งแบบฟอร์ม